Hình của Nilov Roman
Tài liệu mới
Bởi Nilov Roman - Friday, 16 November 2012, 02:21 PM
 

Các Bạn sinh viên thân mến!Trên hệ thống đã có các giáo trình “Tâm lý giao tiếp công vụ” (MBA, modul thứ 1), "Con người trong tổ chức. Vai trò của động lực thúc đẩy lao động " (MBA, modul thứ 2), "Các loại hình quản lý cơ bản và xu hướng phát triển" (MBA, modul thứ 2) và "Giao tiếp trong tổ chức"(MBA, modul thứ 2). Cac Bạn vui lòng sử dụng các tài liệu này.