Hình của Đinh Hoàng Quân
Môn học "Quản lý các thay đổi tổ chức" và "quản lý chống khủng hoảng"
Bởi Đinh Hoàng Quân - Friday, 7 November 2014, 04:14 PM
 

Xin chào tất cả mọi người!

Môn học "Quản lý chống khủng hoảng" đã được mở

Môn học "Quản lý các thay đổi tổ chức" đã được mở bài thi kết thúc học phần.